yh533388银河-yh86银河国际-首页welcome!

首页 > 信息通告 > 正文

2011-2012学年第二学期形势与政策课表

发布时间:2012-03-07文章来源: 浏览次数:

 

2011-2012学年

第二学期形势与政策课表

   

年级、专业、人数

授课教师

上课地点

 

312日(周一)19:0020:30

09物流,10物流、09计算机3  (175)

王逢秋

经计楼308

第一讲

313日(周二)19:0020:30

09计算机12班、10计算机
  09
网络  (153)

 

经计楼308

第一讲

313日(周二)19:0020:30

10通信,11电气123班,      

  (150)

李南飞

经计楼302

第一讲

314日(周三)19:0020:30

10网络,10电子       (154)

陶德美

经计楼308

第一讲

314日(周三)19:0020:30

11电气456班,11电气78

(146)

 

经计楼302

第一讲

315日(周四)19:0020:30

09通信,09电子    (133)

陈玲玲

经计楼308

第一讲

315日(周四)19:0020:30

11物流,11电气910   (140)

彭琼琼

经计楼302

第一讲

423日(周一)19:0020:30

09物流,10物流、09计算机3  (175)

王逢秋

经计楼308

第二讲

, 424日(周二)19:0020:30

09计算机12班、10计算机
  09
网络         (153)

 

经计楼308

第二讲

424日(周二)19:0020:30

11电气123班,  10通信(150)

李南飞

经计楼302

第二讲

425日(周三)19:0020:30

10网络, 10电子       (154)

陶德美

经计楼308

第二讲

425日(周三)19:0020:30

11电气456班,11电气78(146)

 

经计楼302

第二讲

426日(周四)19:0020:30

09通信,09电子           (133)

陈玲玲

经计楼308

第二讲

426日(周四)19:0020:30

11物流,11电气910    (140)

彭琼琼

经计楼302

第二讲

 

 

 

关闭 打印责任编辑:

友情链接

odeliechan.com

HTML MAP|XML MAP|TXT MAP